Vedtægter

Klubbens vedtægter

§1
Foreningens navn er Volleyball Klubben Holbæk (VKH) og hjemmehørende i Holbæk Kommune.

§2
Foreningens mål er, gennem volleyball/beachvolleyball og ikke idrætsligt betonede aktiviteter, at skabe et fællesskab og at udbrede kendskabet til volleyballspillet.

§3
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver der ønsker at spille volleyball. Klubben kan ligeledes optage passive medlemmer.

§4
VKH er tilsluttet DGI, SVBK og DVBF.

§5
Stk. 1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og afholdes hvert år i april måned. Klubbens regnskabsår er 1. maj til 30. april

Stk. 2 Generalforsamlingen skal indvarsles ved opslag, senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3 Punkter, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 15 dage før afholdelse.

Stk. 4 Dagsorden skal foreligge 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 5 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Desuden skal der indkaldes når 20% af de registrerede medlemmer skriftligt anmoder om dette.

Stk. 6 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foregår som ved normal generalforsamling.

§6
Stk. 1 Bestyrelsen består af mellem 4 og 6 medlemmer plus en for to sæsoner ad gangen formand, der som hidtidigt, ligesom revisor, vælges direkte og - herudover vælges der hvert år 1 suppleant til alle øvrige poster/medlemmer i bestyrelsen.

Stk. 2 Formanden vælges direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv på øvrige pladser.

§7
Stk. 1 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Udvalget nedsat for klubben skal vælge 1 medlem, der kan fungere som kontaktled for udvalget med ansvar overfor bestyrelsen.

Stk. 2 Det påhviler dette medlem at udvalget fungerer efter hensigten, og at udvalgets arbejdsopgaver overholdes.

§8
Stk.1 Dagsorden for generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
a) Valg af dirigent
b) Bestyrelsens beretning
c) Fremlæggelse af revideret regnskab
d) Fremlæggelse af budget & fastsættelse af kontingent
e) Indkomne forslag
f) Valg til bestyrelsen:

På lige årstal vælges der Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 Bestyrelse suppleant, 1 Revisor På ulige årstal vælges der 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 Bestyrelse suppleant og 1 Revisorsuppleant

g) Eventuelt.
Stk. 2 Under eventuelt kan der kun foretages vejledende afstemning.

§9
Stk. 1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtige uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Stk. 2 Ovenstående vedtægter kan kun ændres, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer herfor.

§10
Stk. 1 Alle medlemmer indbetaler ved sæsonstarten (september) 50 % af de generalforsamling vedtagne årssatser for kontingent. Derefter indbetales senest januar det resterende af det på generalforsamling vedtagne kontingent. Ved for sen indbetaling, pålægges der et rykkergebyr på kr. 50 kr. Dog kan bestyrelsen, hvis særlige økonomiske eller sociale forhold taler for det, undtagelsesvist sænke kontingentet for enkelte medlemmer. Beslutninger om sådanne kontingentnedsættelser gælder højst for en sæson ad gangen. Som udgangspunkt er trænere og bestyrelsesmedlemmer kontingentfri – bestyrelsen tager i hvert enkelt tilfælde stilling til, om andre medlemmer med særlige funktioner kan få nedsat eller blive fritaget for at betale kontingent.

Stk. 2 Stemmeberettigede og valgbare på generalforsamling er kun de medlemmer der opfylder §10 Stk. 1 og ved dags dato for afholdelse af generalforsamling er fyldt 16 år. Yngre medlemmer kan repræsenteres af forældre/værge.

Stk. 3 Hvis §10 stk. 1 ikke overholdes, kan bestyrelsen ekskludere medlemmer af klubben. En person, der er ekskluderet på denne måde, kan kun optages i klubben på ny efter betaling af restancen.

§11

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 af dens medlemmer er til stede.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Klubben tegnes af formanden.

§12
Klubbens regnskabsår er 1. maj til 30. april
Bestyrelsen skal inden 15. maj afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 30 april til revisorerne.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.
Driftsregnskab og status forelægges foreningens medlemmer sammen med dagsordenen for generalforsamlingen.

§13
Revisorerne skal hvert år i perioden 1maj. til 15. maj gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningen er til stede.
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.
Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§14
Før klubben kan opløses, skal der indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Ydermere kan klubben kun opløses, hvis ¾ af de fremmødte stemmeberettigede på den ekstraordinære generalforsamling stemmer herfor. Klubbens eventuelle formue og løsøre, kan kun overgå til en anden volleyball klub.


§15
Disse vedtægter underkastes revision efter behov, dog mindst hvert 4 år.
Vedtægter udleveres til alle medlemmer, som ønsker dette.


Ovenstående vedtægter er gældende fra deres vedtagelse.
Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 25. april 2023